Odluka o imenovanju ravnateljice Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar 2021.

Na temelju članka 118. stavak 2. točka 1. i članka 127. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,, Narodne novine” broj: 87 /08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07 /17 ., 68/18., 98/19., i 64/20.), članaka 38. – 42. Zakona o ustanovama (,, Narodne novine” broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), te članka 67. Statuta Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar (Klasa: 012-03/2019-1/1, Urbroj:2103-48-02-2019-01/4 od 29. svibnja 2019. godine) Školski odbor Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar na sjednici održanoj 03. ožujka 2021. godine donio je

 

ODLUKU
IMENOVANJU RAVNATELJICE GLAZBENE ŠKOLE VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR

 

1. Nevenka Presečan Arvay, prof. oboe imenuje se ravnateljicom Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar na vrijeme od pet godina.
2. Početak mandata ravnateljice je 01. travnja 2021. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu dobivanjem suglasnosti ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja za imenovanu kandidatkinju. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.